SÜLEYMAN TUĞRUL TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KVKK KAPSAMINDA ÇAĞRI MERKEZİ

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Süleyman Tuğrul Tarım Ürünleri İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından Çağrı Merkezimizi arayan veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Çağrı Merkezimizi arayan veri sahiplerinin Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. Bu kapsamda;

Veri Sorumlusu Bilgisi;

Unvanı             : Süleyman Tuğrul Tarım Ürünleri İnşaat Nakliye Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İrtibat Adresi    : Yıldıztepe Mah. 629/1. Sk. No:4, 09800 Nazilli / Aydın - Türkiye

E-posta adresi: tugrultarim@hs01.kep.tr , info@nazli.com.tr

Telefon             : 444 31 49

Çağrı merkezi ziyaretçisine yönelik işlenen veriler; aşağıda yer alan kişisel verilerdir:

 • Kimlik Bilgileri,
 • İletişim Bilgileri (adres, e-posta, telefon),
 • Müşteri İşlem Bilgileri,
 • Finans Bilgileri,
 • Hukuki İşlem Bilgileri,
 • Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri,

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Çağrı merkezi ziyaretçisine yönelik, müşterilimiz de dahil olmak üzere;

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru ve taleplerin yanıtlanması,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • Şirketimizin Müşteri hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim, operasyon, satış, satış sonrası destek hizmeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi, denetimi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Çağrı merkezi ziyaretçisine yönelik olarak kişisel veriler;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Ayrıca ilgili kişi (veri sahibi) tarafından alenileştirilen kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi:

Değerli Müşteri Hizmetleri ziyaretçisi; kişisel verileriniz, elektronik ortamda çağrı merkezi üzerinden işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları:

Bu kişisel veriler arayan kişinin dilek ve şikayeti ile ilgili gereğinin yapılabilmesi için gerekli durumlarda ilgili bayii, alt bayii veya tedarikçilerimize, çözüm ortaklarımız olan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve yine hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileri ile paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve başvuru yöntemi;

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.nazli.com.tr adreslerinde bulunan BAŞVURU FORMU nu ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni doldurarak;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile bizzat elden veya noter aracılığıyla “Yıldıztepe, 629/1. Sk. No:4, 09800 Nazilli/Aydın, Türkiye” adresine iletilmesi,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak, kendi e posta adresinden şirketin info@nazli.com.tr e-posta adresine veya kendi kep adresi üzerinden şirketin tugrultarim@hs01.kep.tr e-posta adresine gönderilmesi suretiyle şirketimize iletilebilecektir.

Şirketimizin KVKK kapsamındaki ayrıntılı genel Aydınlatma Metni www.nazli.com.tr adresinde mevcuttur.